Усі матеріали


Підвищення ефективності технологічних процесів очищення дифузійного соку з використанням додаткових реагентів

Підтверджено високу ефективність схеми очищення з прогресивною переддефекацією, переддефекосатурацією та використанням додаткових хімічних реагентів. Використання дигідрофосфату амонію на початковій та завершальній стадіях очищення в зоні рН20 11,5 ... 11,3 дозволяє інтенсифікувати хімічні та адсорбційні процеси, внаслідок утворення гідроксилапатиту з високою питомою поверхнею сорбції. Введе...


Дослідження безперервного контролю інфікованості сокостружкової суміші в дифузійних апаратах

Наведені величини неврахованих втрат цукру, які виникають при дії мікроорганізмів в процесі екстракції соку в дифузійних апаратах. Розглянуто основні лабораторні методи визначення степені інфікованості дифузійного соку. Проведені випробування автоматичного безперервного визначення степені інфікованості соку шляхом вимірювання редокс-потенціалу соку в дифузійних апаратах з використанням редокс...


Характеристика вторинних сировинних ресурсів бурякоцукрового виробництва з позицій здорового харчування

На основі аналізу літературних даних та власних теоретичних і експериментальних досліджень обґрунтовано доцільність використання вторинних сировинних ресурсів бурякоцукрового виробництва – жому та меляси для створення нових харчових продуктів та біологічно активних добавок до їжі оздоровчого призначення. Багатий біокомпонентний склад жому та меляси повинен стати істотною складовою у подоланн...


Дослідження впливу вибраних якісних параметрів коренеплодів цукрових буряків на вміст в них сахарози

Мета праці – визначити вплив вмісту калію, натрію і α-аміноксилотного азоту на вміст сахарози під час зберігання коренеплодів цукрових буряків. Досліджувалися три зразки коренеплодів цукрових 19 буряків у три періоди. Крім цього, ми спробували визначити взаємозв’язки між результатами вибраних якісних параметрів та вмістом сахарози у коренеплодах цукрового буряка.


Біокаталіз некрохмальних полісахаридів після спиртової барди при виробництві біоетанолу із крохмалевмісної сировини

Показана можливість використання фільтрату барди у вигляді повного замінника технологічної води у технології спирту. Досліджено вплив підлуження барди та внесення целюлолітичного фер- 41 ментного препарату на якісні показники зрілої бражки. Запропонована схема обробки барди, що забезпечить повну її утилізації та дозволить збільшити вихід спирту на 2,1 дал/т сировини. Ключові слова: післяспиртова б...


Вплив порушень технологічних режимів виробництва на якість цукру

Розглянуті відхилення від оптимальних умов проведення технологічних процесів, які призводять до погіршення якості цукру. Проаналізовано вплив параметрів на кольоровість цукру, вміст сторонніх 29 домішок та золи. Приділена увага заходам щодо попередження мікробіологічного забруднення білого цукру та зменшення утворення пластівців у підкислених розчинах.   


Тепломасообмін капсулювання (інкрустування) насіння буряка цукрового у стані псевдозрідження

Наведено результати експериментальних досліджень теплообміну процесу капсулювання водним розчином плівкоутворювача насіння буряка цукрового у стані псевдозрідження. Отримане рівняння у критеріальній формі для визначення коефіцієнту тепловіддачі від повітря до поверхні насіння під час капсулювання.  


Визначення швидкості фільтрування суспензій сатураційних соків під тиском

 В статті наведено аналіз та порівняння різноманітних механізмів затримки частинок твердої фази суспензії фільтрувальним шаром. На основі результатів теоретичних та експериментальних досліджень доведено не повну відповідність фільтраційного коефіцієнту швидкості фільтрування суспензій сатураційних соків під тиском. Приведено конструкцію та принцип роботи вдосконаленого пристрою для визна...


Обґрунтування доцільності використання надземної частини буряків у виробництві оздоровчих харчових продуктів

Наведено результати експериментальних досліджень білкового та амінокислотного складу надземної частини столового, цукрового та кормового буряків, обґрунтовано перспективи її використання для збагачення традиційних харчових продуктів. Вивчено фракційний склад білків надземної частини та перерозподіл фракцій білків при різних методах оброблення сировини. Зроблено висновок щодо доцільнос- 9 ті застос...


Зброджування цукровмісних продуктів цукрового виробництва в біоетанол

Визначено фізико-хімічний склад напівпродуктів цукрового виробництва з точки зору придатності їх для зброджування в біоетанол. Досліджено динаміку накопичення спирту впродовж бродіння та якісні показники зрілої бражки. Встановлено доцільність перероблення відтоку другої кристалізації в біоетанол.

Пошук